Bild på ordförandeklubba

Kort från kommunstyrelsens arbetsutkott

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sitt sista möte för året den 15 december. Här kan du läsa några av besluten som fattades.

För varje beslut anger vi ett diarienummer. Om du vill ta del av mer information, exempelvis det underlag som finns till beslutet,  kan du kontakta kommunen och då hänvisa till det numret. På så sätt blir det enkelt både för dig och för oss att få och lämna rätt information.

Mer information hittar du också på vår sida med alla protokoll och bilagor. Länk till den sidan hittar du till höger eller längst ned på sidan (beroende på om du besöker oss från en dator eller en mobil enhet).

Kontaktuppgifter hittar du till höger eller längst ned på sidan (beroende på om du besöker oss från en dator eller en mobil enhet).

Införande av öppna nämndsammanträden

Diarienummer 262.2015

Arbetsutskottets beslut

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten från och med sammanträdet 2016-01-26.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa upprättat förslag till regler för öppna nämndsammanträden (bil.9).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2015-10-26 att de nämnder och styrelser som så önskar har rätt att införa öppna nämndsammanträden. Av beslutet framgår att nämnden/styrelsen ska meddela vilka regler som ska gälla om man inför öppna sammanträden.

Nu föreslås att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten från och med sammanträdet 2016-01-26. Reglerna framgår av bifogad skrivelse. Skrivelsen är utformad så att den kan publiceras på kommunens hemsida.

Utformningen av de regler som föreslås är enkla. I korthet kan sägas att allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden men har inte rätt att delta i debatten. Vissa ärenden kan av sekretesskäl eller motsvarande behöva avhandlas utan närvaro av utomstående. Detta ska i så fall framgå av kallelsen till sammanträdet.

Medfinansiering av Leader nordvästra Skaraborg år 2015

Diarienummer 150.2015

Arbetsutskottets beslut

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera Leader nordvästra Skaraborg under år 2015 med totalt 148 572 kr.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medel anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2015.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-29 att Karlsborgs kommun har för avsikt att delta i Leader Nordvästra Skaraborg under programperioden 2014-2020 samt att medfinansieringen, 148 572 kr, för år 2016 inarbetas i budgeten för år 2016. 

Kostnaden för Karlsborgs kommun uppgår till 148 572 kr per år under hela programperioden.

När det gäller finansieringen för år 2015 fanns flera osäkerheter. Kommunfullmäktige valde därför att inte ta något beslut om medfinansiering för år 2015. Den frågan hänvisades i stället till förfogandeanslaget för år 2015.

Nu har fakturan för år 2015 kommit och därmed måste finansiering samt anvisning av medel beslutas. Kommunfullmäktige har inte något ytterligare sammanträde och därför föreslås att medel för årets medfinansiering, 148 572 kr, anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2015.

Evakueringsboende

Diarienummer 270.2015

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erbjuda alternativt evakueringsboende när avtalet för nuvarande boende i Forsviks vandrarhem upphör 2016-03-31.

Sammanfattning

Karlsborgs kommun har tecknat avtal med Forsviks vandrarhem om evakueringsboende.

Avtalet löper ut 2016-03-31 och kommer inte att förlängas.

Om kommunen ska fortsätta tillhandahålla evakueringsboende måste ny lokal eftersökas.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar i ärendet.

Modulhus vid Strandskolan

Diarienummer 337.2015

Arbetsutskottets beslut

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger fastighetschef Mikael Artursson i uppdrag att påbörja upphandling av modulhus avsett att placeras på Strandskolan.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdraget skall genomföras i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delredovisning av uppdraget skall ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-01-12 
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichef Anders Johansson i uppdrag att lämna förslag på möjliga finansieringslösningar.
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdraget skall redovisas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-01-12.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har konstaterat att det kommer att uppstå lokalbrist vid Strandskolans lokaler. Orsaken är ett ökande antal asylbarn och att klassdelningar framöver blir nödvändigt även för årskurs ett.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att behov finns för två nya klassrum som byggs av moduler.

Tjänsten som kommunchef

Diarienummer 307.2015

Arbetsutskottets beslut

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om anställnings upphörande.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Karlsborgs kommun.
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medel för överenskommelsen finansieras med i anspråkstagande av eget kapital för år 2015.

Sammanfattning

Med anledning av att Thomas Johansson inte fått förnyat förordnande som kommunchef från 2015-10-31 har dialog förts mellan arbetsgivaren, Karlsborgs kommun, och Thomas Johansson vad som ska gälla efter det att förordnandet löpt ut. Karlsborgs kommun har i detta ärende anlitat Per Andersson, Arbetsgivarkonsulterna, att bistå kommunen med ett arbetsrättsligt stöd. Denna dialog har resulterat i en överenskommelse innehållande erbjudande om ett engångsbelopp motsvarande ett avgångsvederlag om 24 månadslöner á 64 700 kronor per månad att utbetalas vid ordinarie löneutbetalning i januari 2016.

Fördelning av nya motioner

Arbetsutskottets beslut

 1. Arbetsutskottet beslutar att motionerna om Halkskydd och Kompassens kök lämnas till kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) för beredning.
 2. Arbetsutskottet beslutar att motionen om Belysning på landsbygd lämnas till gata-/parkenheten för beredning.
 3. Arbetsutskottet beslutar att motionen om PFAS ämnen på flottiljområdet lämnas till tf kommunchef Anders Johansson för beredning.
 4. Arbetsutskottet beslutar att samtliga underlag ska vara kansliet tillhanda senast 2016-03-14.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30 inkom följande motioner:

 • Stefan Hallberg (SD): Halkskydd
 • Jan-Yngve Johansson (SD): Kompassens kök
 • Björn Rubenson (KD): Belysning på landsbygd
 • Anders Lundgren (C): PFAS ämnen på flottiljområdet

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Fördelning av nya medborgarförslag

Arbetsutskottets beslut

 1. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslagen om Namngivning av kanalscenen och Tuff tuff tåg lämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning.
 2. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslaget om Laddstolpar för elbilar lämnas till gata-/parkenheten för beredning.
 3. Arbetsutskottet beslutar att samtliga underlag ska vara kansliet tillhanda senast 2016-03-14.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30 inkom följande medborgarförslag:

 • Stig Sjöberg: Namngivning av kanalscenen samt Tuff tuff tåg
 • Anders Nyman: Laddstolpar för elbilar Gunnar april KF o motionen om samma sak

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

 

Kontakt

Kommunsekreterare KommunledningsförvaltningenEva Hoving Eklund 0505-171 47Kontakt
Registrator KommunledningsförvaltningenMaria Larsson 0505-172 54Kontakt

Länkar