PFAS Karlsborgs flygplats - Nya provtagningar bekräftar resultat från tidigare provtagningar

Det pågår ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av PFOS i mark och vatten vid flygplatser och gamla brandövningsplatser inom Försvarsmaktens verksamhet. På uppdrag av Försvarsmakten har en miljöteknisk undersökning av Karlsborgs flygplats genomförts. Provtagningar har tagits vid ett flertal tillfällen och de senaste genomfördes under våren 2015. Resultatet från dessa provtagningar presenterades i slutet av augusti vid ett informationsmöte där Länsstyrelsen, Generalläkaren, Karlsborgs kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Försvarsmakten och Fortifikationsverket deltog.

Brandsläckningsskum som användes på flygplatsens brandövningsplatser har innehållit perflourerade ämnen (PFAS). Det har visat sig att flera PFAS‐ämnen kan ha negativa hälsoeffekter, men i dagsläget saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. I oktober väntas emellertid förslag till riktvärden komma.

Resultatet av provtagningarna

Resultaten från de senaste provtagningarna bekräftar att spridning sker på det sätt som indikerades i den förra rapporten från mars 2015 där det redovisas förekomsten av PFAS vid flygplatsens brandövningsplatser samt hur PFAS kan ha spridit sig vidare till kringliggande mark och vatten.

Provtagningar har gjorts på flygplatsen samt i området mellan flygplatsen och Bottensjön. Vid brandövningsplatserna på flygplatsen finns förhöjda halter av PFAS i grundvatten. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten överskreds vid flera kontrollpunkter.

De prover som har tagits i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar att spridningen av PFAS är begränsad och grundvattenproverna där visar inga förhöjda halter. Ytvattenprovet från Kärnebäcken, som rinner genom området, visar däremot på förhöjda halter av PFAS.

Provresultat från ett vattenprov i Bottensjön visar att halterna där är lägre än livsmedelsverket åtgärdsgräns för dricksvatten och på samma nivå som referenssjöar i Sverige. Prover i jord och sediment i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar inte på några förhöjda halter.

Ytterligare provtagningar och kontroller

För att få en tydligare bild av förekomsten i Bottensjön kommer det i början av september 2015 att tas prover på fisk från Bottensjön. Det kan också vara nödvändigt med en kontinuerlig kontroll vid vissa grundvattenpunkter för att upptäcka eventuella förändringar i spridningsmönstret över tid.

Behov finns också att göra flödesmätningar i Kärnebäcken för att få en klarare bild av hur mycket vatten som rör sig ut till Bottensjön. 

 

Kontakt och information:

Försvarsmakten:

Lina Weinmann, chef Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, lina.weinmann@mil.se

Björn Norrbrand, projektsamordnare, 0721-76 63 07

Karlsborgs kommun:

Thomas Johansson, kommunchef, 0505-171 55, thomas.johansson@karlsborg.se

Generalläkaren:

exp-gl@mil.se