Ritningar

Bygglov

Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

När man bygger nytt, bygger till, utför markarbeten eller rivningsarbeten ställs dessutom ett antal tekniska krav. Dessa finns preciserade i Boverkets byggregler.

Här på plan- och byggenheten handlägger vi ditt byggärende. Vi rekommenderar dig att börja med att klicka på länken längst ned till höger och läsa Boverkets broschyr Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov? Denna utmärkta och lättlästa broschyr beskriver på ett väldigt bra sätt det som vi vill förmedla här på webbplatsen.