Processkarta

Bygglovsprocessen

Vill du bygga nytt, bygga ut eller byta fasad på ditt hus? Då behövs till största säkerhet ett bygglov. På den här sidan kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Hur går en ansökan till och vad krävs egentligen för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt?

1. Sök bygglov

Ta först reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller inte. Information om vad som kräver bygglov finns bland annat på vår hemsida. Tveka inte att kontakta bygglovshandläggaren om du är det minsta tveksam. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Om bygglov krävs ska du lämna in en ansökan om bygglov inklusive ritningar.

OBS! Tänk på att skicka in alla ritningar och bilagor som vi ber om med en gång. På det viset spar du tid.

2. Dags för handläggning

När din ansökan är registrerad skickar vi en bekräftelse till dig. Från den dagen ansökan är komplett har vi 10 veckor på oss att ta ett beslut i ärendet. Handläggaren bedömer om ditt förslag följer planbestämmelserna och om utformningen och placeringen är lämplig för platsen med hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kulturvärdena.
Om det krävs skickar handläggarna ut remisser till sakägare. Med sakägare menas personer som kan komma att påverkas av ditt bygge, till exempel grannar.

3. Nu fattas beslutet om bygglov

Efter att alla har sagt sitt fattas ett beslut om bygglov. Observera dock att detta inte innebär att det är fritt fram att bygga. För att få starta byggnationen krävs ett beslut om startbesked. I samband med bygglovet beslutas även om vem som ska vara kontrollansvarig i ärendet. Tänk även på att bygget måste vara påbörjat inom två år från beslutsdatum och avslutat inom fem år från samma datum.

Har du fått avslag på din ansökan? Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen, men det måste ske inom tre veckor från den dagen som du tog del av beslutet. Överklagan ska inte skickas direkt till Länsstyrelsen utan skickas till byggnadsnämnden för rättidsprövning. Sedan skickar vi vidare överklagan.

4. Tekniskt samråd

I beslutet för bygglovet får sökande en upplysning om att kontakta plan- och byggenheten för att komma överens om tidpunkt för tekniskt samråd. En vecka innan det tekniska samrådet bör sökanden eller den kontrollansvarige överlämna en kontrollplan som visar de kontrollpunkter som byggherren och den kontrollansvarige bedömer vara nödvändiga. Kontrollplanen är ett dokument som redogör för vilka kontroller som ska utföras för det aktuella projektet och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden. Den utsedda kontrollansvariga hjälper er att ta fram en kontrollplan för projektet.

På det tekniska samrådet brukar byggherren och kontrollansvarig närvara. Vid mötet går man bland annat igenom ritningarna, arbetets planering och tillsyns- och kontrollåtgärder. Mötet protokollförs och protokollet skickas sen ut till alla närvarande, där anges eventuella kompletteringar. Har ingen kontrollansvarig krävts i ärendet behövs inte tekniskt samråd.

5. Dags att börja bygga

När eventuella kompletteringar som nämnts i protokollet från det tekniska samrådet är inlämnade kan startbesked lämnas. I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande. När startbesked är beslutat så kan byggarbetena påbörjas.

För enklare ärenden som inte kräver någon kontrollansvarig kommer beslut om startbesked skrivas i samband med beslut om bygglovet. Kontrollplan krävs alltid.

6. Arbetsplatsbesök

Om en kontrollansvarig har krävts kommer vi att göra minst ett besök på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrolleras att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. Dokumentation över besöket ska skrivas.

7. Slutsamråd och slutbesked

Vid slutsamrådet går man igenom byggnationen och kontrollplanen. Mötet protokollförs av oss så att sedan ett slutbesked kan meddelas om allt gått rätt. Efter detta får byggnaden tas i bruk. Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats kommer en sanktionsavgift att tas ut.

Har ingen kontrollansvarig krävts i ärendet behövs inte heller något slutsamråd. I de fall slutsamråd inte behövs utfärdas slutbeskedet när byggherren har lämnat in den ifyllda kontrollplanen och handläggaren godkänt denna.

Kontakt

Bygglovshandläggare Plan- och byggenhetenJonatan Widlund 0505-172 98Tfn tid

Måndag-fredag 9:30-11:30

Kontakt
Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Blanketter

Dokument