Fågelbon på fönsterbräde

Bygglovsfritt

Det finns ett antal åtgärder som i de flesta fall är bygglovsbefriade. Detta gäller främst om du bor i ett en- eller tvåbostadshus.

Underrubrikerna till vänster beskriver vad som är bygglovsfritt.

Dessa bygglovsbefriade åtgärder får oftast göras oavsett vad som anges i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Det innebär exempelvis att en friggebod eller ett skärmtak får placeras på "punktprickad mark" – det vill säga mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas.

Bygglovsbefriade åtgärder ska heller inte räknas in i tomtens högsta tillåtna byggnadsarea. Observera att kommunen genom detaljplan eller områdesbestämmelser kan utöka bygglovsplikten och bestämma att dessa åtgärder kräver bygglov.

I detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov för mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset. Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna detta.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar