Här blir bygglovskravet kvar

Att bygga en komplementbyggnad på tomten eller bygga ut huset med 15 kvadratmeter utan bygglov är nu tillåtet. Men för många Karlsborgare gäller inte detta. Försvarets influensområden sätter stopp.

Riksdagen har beslutat om lättnader inom bygglovsbestämmelser som trädde i kraft den 2 juli 2014. Det blev då bygglovsfritt att uppföra en komplementbostadsbyggnad med en maximal byggnadsarea på 25 kvadratmeter. Precis som en friggebod måste den byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Det är även tillåtet att bygga ut bostadshuset med 15 kvadratmeter samt två vindskupor. Allt utan bygglov och utan att detaljplanen tillåter det.

Gäller inte i Karlsborg

Men för de flesta Karlsborgare gäller inte de nya reglerna och det beror på Försvarsmaktens influensområde som sträcker sig över större delen av kommunen. Närmare 75 procent av kommunen är inom försvarets influensområde och där gäller inte de här reglerna. Fler bostäder inom Försvarsmaktens influensområde kan påverka negativt om de tillkommer utan sedvanlig bygglovsprövning även om området är planlagt för bostäder. Från de nya reglerna görs undantag när det gäller områden som ingår i försvarets riksintresse då det gäller flygplatser och skjut- eller övningsfält oavsett detaljplan.

Fråga först

Kontakta plan- och byggenheten innan du börjar bygga för att kontrollera vad som gäller i just ditt fall, kontaktuppgifter hittar du till höger. För att bygga en komplementbyggnad eller en tillbyggnad där det är tillåtet, ska en anmälan göras även om man inte behöver bygglov.

De nya reglerna gäller heller inte inom områden som har historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Även strandskydd

Reglerna för friggebodar eller att, utan bygglov, bygga ett 15 kvadratmeter stort tak över uteplatsen gäller som tidigare och berörs inte av det nya förslaget. Men oavsett om det är bygglovsfritt eller inte gäller strandskyddsbestämmelserna.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Dokument

Länkar