Bild från plankarta

Kommunens planarbete

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.

Genom planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Detta sker i en öppen och demokratisk process som styrs av två lagstiftningar, plan- och bygglagen och miljöbalken.

Planeringen sker genom att olika typer av planer upprättas. De vanligaste är detaljplaner och områdesbestämmelser, samt översiktsplan.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt
Kartingenjör Plan- och byggenhetenAnita Spetz 0505-172 97Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar