Områdesbestämmelser

Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Områdesbestämmelser är en bindande planform fast enklare.

Den kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.

Områdesbestämmelserna kan också användas för att reglera befintliga förhållanden t ex för att skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer. Den kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Den kan också förhindra förändringar, i avvaktan på att detaljplan kan upprättas.

Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger inte heller någon garanterad byggrätt. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt
Kartingenjör Plan- och byggenhetenAnita Spetz 0505-172 97Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar