Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Gällande översiktsplan för Karlsborgs kommun är från år 2014. Översiktsplanen finns att ta del av med hjälp av länken till höger.

Kontakt

Kartingenjör Plan- och byggenhetenAnita Spetz 0505-172 97Tfn tid

måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt

Länkar