PFAS på Karlsborgs flygplats

Det pågår ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av PFAS i mark och vatten vid flygplatser och gamla brandövningsplatser inom Försvarsmaktens verksamhet. På uppdrag av Försvarsmakten har miljötekniska undersökningar genomförts på och runt Karlsborgs flygplats.

På Försvarsmaktens brandövningsplatser användes tidigare släckskum som sedan har visat sig ha negativa miljö- och hälsoeffekter. Men i dagsläget saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. Detta försvårar bedömningen av hur allvarliga föroreningarna är. Livsmedelsverket har emellertid tagit fram åtgärdsgränser för dricksvatten och det är dessa värden som huvudsakligen används vid jämförelse av värdena på och runt Karlsborgs flygplats.

Resultatet av provtagningarna

I undersökningarna har man visat på förekomsten av PFAS vid flygplatsens brandövningsplatser samt hur PFAS kan ha spridit sig vidare till kringliggande mark och vatten. Provtagningar har gjorts på flygplatsen samt i området mellan flygplatsen och Bottensjön.

Vid brandövningsplatserna på flygplatsen finns förhöjda halter av PFAS. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns överskreds vid flera kontrollpunkter.

De prover som har tagits i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar att spridningen av PFAS är begränsad och grundvattenproverna där visar inga förhöjda halter. Ytvatten- och sedimentprov från Kärnebäcken, som rinner genom området, visar däremot på relativt höga halter av PFAS.

Provresultat från en punkt i Bottensjön visar att halterna där är lägre än livsmedelsverket åtgärdsgräns och på samma nivå som referenssjöar i Sverige. Prover i jord och sediment i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar inte på några förhöjda halter.

Under 2015 togs även prov på fisk i Bottensjön. Resultaten från det visade inte någon högre halt i fisk från Bottensjön jämfört med fisk från andra delar av Vättern.

Fortsatta kontroller

För att följa utvecklingen och skapa sig en samlad bild som underlag för ytterligare åtgärder kommer Försvarsmakten genom sin miljöprövningsenhet att driftsätta ett egenkontrollprogram.

Följer utvecklingen

Ytterligare myndigheter och aktörer, bland andra Länsstyrelsen, Karlsborgs kommun, Generalläkaren och Försvarsmakten, följer utvecklingen och samverkar för att få fram ett så bra underlag som möjligt för att säkra miljön på och runt flygplatsen.

Kontakt och information:

Försvarsmakten:

Lina Weinmann, chef Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, lina.weinmann@mil.se

Björn Norrbrand, projektsamordnare, 0721-76 63 07

Karlsborgs kommun:

Kjell-Åke Berglund, kommunchef, 0505-171 55, kjell-ake.berglund@karlsborg.se

Generalläkaren:

exp-gl@mil.se