PFAS på Karlsborgs flygplats: En översiktlig bild klar - ytterligare provtagningar planeras under våren

Det pågår ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av PFAS i mark och vatten vid flygplatser och gamla brandövningsplatser inom Försvarsmaktens verksamhet. På uppdrag av Försvarsmakten har en miljöteknisk undersökning av Karlsborgs flygplats genomförts.

Vid ett informationsmöte den 9 mars redovisade Försvarsmaktens miljöprövningsenhet rapporten för Länsstyrelsen, Generalläkaren och Karlsborgs kommuns tillsynsmyndighet Miljösamverkan Östra Skaraborg. Vid informationsmötet deltog också representanter från Försvarsmakten och Fortifikationsverket.

Brandsläckningsskum som användes på flygplatsens brandövningsplatser har innehållit perflourerade ämnen (PFAS). Det har visat sig att flera PFAS‐ämnen kan ha negativa hälsoeffekter, men i dagsläget saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. Detta försvårar bedömningen av hur allvarliga föroreningarna är. Livsmedelsverket har emellertid tagit fram åtgärdsgränser för dricksvatten och det är dessa värden som huvudsakligen används vid jämförelse av värdena på och runt Karlsborgs flygplats.

Resultatet av provtagningarna

I rapporten redovisas förekomsten av PFAS vid flygplatsens brandövningsplatser samt hur PFAS kan ha spridit sig vidare till kringliggande mark och vatten. Provtagningar har gjorts på flygplatsen samt i området mellan flygplatsen och Bottensjön.

Vid brandövningsplatserna på flygplatsen finns förhöjda halter av PFAS. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns överskreds vid flera kontrollpunkter.

De prover som har tagits i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar att spridningen av PFAS är begränsad och grundvattenproverna där visar inga förhöjda halter. Ytvattenprovet från Kärnebäcken, som rinner genom området, visar däremot på relativt höga halter av PFAS. Provresultat från en punkt i Bottensjön visar att halterna där är lägre än livsmedelsverket åtgärdsgräns och på samma nivå som referenssjöar i Sverige. Prover i jord och sediment i området mellan flygplatsen och Bottensjön visar inte på några förhöjda halter.

Ytterligare provtagningar

Undersökningen har gett en översiktlig bild av läget. Ytterligare provtagningar och kartläggning, däribland på fisk i Bottensjön, kommer att ske under våren 2015 för att få mer detaljerad information och för att verifiera och säkerställa informationen i gjorda undersökningar. Vårens provtagningar kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Flera myndigheter och aktörer, bland andra Länsstyrelsen, Karlsborgs kommun, Generalläkaren och Försvarsmakten, samverkar för att få fram ett så bra underlag som möjligt för att säkra miljön på och runt flygplatsen.

Kontakt och information

Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Folke Borgh, 0705-82 44 49, folke.borgh@mil.se

Generalläkaren: exp-gl@mil.se

Karlsborgs kommun: Thomas Johansson, kommunchef, 0505-171 55, thomas.johansson@karlsborg.se