Kvinna sitter under träd och läser bok

Folkhälsa

Ett av de viktigaste värdena i livet är upplevelsen av att må bra. Att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation stimulerar och ger förutsättningar för en god hälsa.

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. Folkhälsan är också ett mått på hälsoutvecklingen över tid.

Hälsa är däremot ett individuellt mått och handlar om vilket hälsotillstånd man har fysiskt och psykiskt, men också den upplevda hälsan.

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön.

 • Folkhälsa - ett samhällsansvar
  Folkhälsa är allas ansvar och en tvärsektoriell samverkan är en förutsättning för att nå folkhälsomålen.
 • Folkhälsoarbete
  Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa, skapar möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och som strävar efter att utjämna skillnader i hälsa.
 • Karlsborgs folkhälsoråd
  Folkhälsorådet är ett lokalt forum för samverkan mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg.
 • Statistik
  Här hittar du aktuell folkhälsostatistik och även tidigare rapporter samt statistiklänkar.