Folkhälsa - ett samhällsansvar

Folkhälsa är allas ansvar och en tvärsektoriell samverkan är en förutsättning för att nå folkhälsomålen.

Vi bär alla ett ansvar för vår egen hälsa och har därmed ett delansvar för den gemensamma folkhälsan.

En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa bland kommuninvånarna. Genom att exempelvis erbjuda en bra utbildning till barn och unga för att ge en bra start li livet, erbjuda attraktiva bostadsmiljöer och genom att värna om äldres hälsa.

Kommunens roll är därför att främst fokusera på livsvillkor och livsmiljö, för att indirekt bidra till individens goda levnadsvanor. Det politiska ansvaret spänner därmed över flera olika sektorer och nivåer.

Folkhälsoarbete är ingen verksamhet för sig vid sidan om annat. Istället handlar det om samverkan mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer för att fördela ansvaret dem emellan. Samverkan ger förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och effektivt folkhälsoarbete för att uppnå folkhälsomålen.