Kommunhusets fasad med kommunvapnet och texten Karlsborgs kommunVisionsträff i Undenäs

Lokalt folkhälsoarbete

Kommunfullmäktige har beslutat att Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. Folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för den sociala hållbarheten.

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det lokala folkhälsoarbete utgår från Vision 2020 för Karlsborgs kommun som betonar att en förbättrad folkhälsa ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling, kommunfullmäktiges mål om en socialt hållbar kommun samt Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som har målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.

En samhällsutveckling för en socialt hållbar kommun innebär en utveckling där människors behov och välbefinnande sätts i centrum. Arbetet tar sin utgångspunkt i de demokratiska värdena och de nationella folkhälsomålen. Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.

Målet med  folkhälsoarbetet är att det integreras i all ordinarie verksamhet. För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det därför viktigt att beslut som folkhälsorådet tar är förankrade i befintliga nätverk för att få tillstånd effektivt och långsiktigt arbete. Folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhet.