Kommunledningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekretariat och organ för beredning och verkställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen har service mot övriga nämnder och förvaltningar i kommunen.

Enheter på kommunledningsförvaltningen

  • Staben
  • Ekonomienheten
  • Personalenheten
  • IT-enheten
  • Fastighetsenheten
  • Vatten- och avloppsenheten
  • Gata- och parkenheten
  • Kostenheten
  • Plan- och byggenheten (arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden)

Kontakt

Kommunchef KommunledningsförvaltningenKjell-Åke Berglund 0505-171 55Kontakt

Övriga kontakter