Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten arbetar på byggnadsnämndens uppdrag med frågor som hör samman med rollen som  byggnadsnämnd inkluderande fysisk planering och mätning och kartering samt trafiknämnd. För tillfället arbetar 5 personer på enheten. Personalen tillhör organisatoriskt kommunledningsförvaltningen.

En mycket stor del av arbetet är styrt av lagar och förordningar.

Plan- och byggenheten gör det utredningsarbete som behövs för byggnadsnämndens beslut. I arbetet vägs såväl allmänna som enskilda intressen in. Arbetet  skall ske så att rättssäkerheten upprätthålls och så att allmänheten ges en bra service. Därutöver biträder plan- och byggenheten kommunledningen med planeringsarbete och sakkunskap som avser markfrågor och exploatering. 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2014-06-05