Så här arbetar kommunen

Kommunens krishantering hanteras av ”lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting”. Vid extraordinära händelser upprättas en krisledningsorganisation. Den består av krisledningsnämnden, krisledningsgruppen, informationsgruppen samt servicegruppen.

Krisledningsorganisationen upprättas för att kunna effektivisera ledningsprocesserna och underlätta och stödja förvaltningsorganisationen så att denna så långt det är möjligt kan bedriva sin verksamhet med minimerat antal avbrott och störningar. 

Krisledningsnämnd

Ytterst ansvarig för kommunens krishantering vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden. Det är viktigt att skilja på krisledningsnämndens politiska ansvar och krisledningsgruppens tjänstemannaansvar.

Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsnämndens reglemente. Krisledningsnämnden har rätt att överta uppgifter och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut som tas i krisledningsnämnden skall efter händelsen redovisas för kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare har i akuta lägen rätt att utöva krisledningsnämndens ansvar vid en extraordinär händelse.

Krisledningsnämnden ska:

 • ange inriktning för krishanteringen
 • besluta om förändringar i servicenivåer
 • besluta om omfördelning av kommunens resurser
 • vid behov begära bistånd utifrån


Krisledningsnämnden har rätt att besluta om de ekonomiska resurser som denna bedömer erforderliga för att kommunen ska kunna lösa uppgifter med anledning av den extraordinära händelsen.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen eller dennes ersättare. Kommunchefen, eller dennes ersättare, har rätt att utöva krisledningsgruppens ansvar. I krisledningsgruppen ingår förvaltningschefer, adjungerade enhetschefer, informatör, säkerhetssamordnare, adjungerade kommunala bolag, samt vid behov adjungerade externa aktörer.

Krisledningsgruppens främsta uppgifter är:

 • ”fånga framtiden” (agera inte reagera)
 • konsekvensanalys (vad är det värsta som kan hända och vad innebär detta och vad måste göras då)
 • besluta lägesbild
 • resursplanering, samordning av kommunens resurser
 • personalfrågor, bemanning
 • samverkan med andra aktörer
 • övergripande informationsfrågor

Krisledningsgruppen har till stöd krisledningsgruppens instruktion.

Informationsgruppen

Informationsgruppen arbetar utifrån informationsgruppens instruktion. Informationsgruppen ansvarar för att producera en lägesbild för beslut i krisledningsgruppen samt informera beslutad lägesbild till medborgare, media och övriga som krisledningsgruppen beslutar om.

Arbetet leds av informatören (informationsledning) och organiseras i grupper med ansvar för informationsinhämtning/bearbetning/analys, upplysningscentral, produktion samt kommunväxeln. Respektive grupp arbetar under en gruppansvarig som ansvarar för det interna arbetet i grupperna. Till informatörens hjälp finns en koordinator som samordnar arbetet mellan grupperna.

Informationsgruppens uppgifter är:

 • producera och informera en lägesbild
 • att upprätta och bemanna en upplysningscentral
 • informationsinhämtning, bearbetning, mediebevakning, omvärldsbevakning
 • producera information till media, webben, allmänhet m fl.

Servicegrupp

Servicegruppen tillhandahåller service åt krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och informationsgrupp. Personalchefen ansvarar för servicegruppen. Servicegruppen arbetar på kommunchefens uppdrag.

Servicegruppens uppgifter är:

 • telestöd
 • IT-stöd
 • mat
 • lokalvård
 • transporter
 • repro mm

Förvaltningsorganisationen

Förvaltningarnas uppgift är att så långt som det är möjligt av egen förmåga och med stöd av krisledningsorganisationen kunna bedriva sin verksamhet med minimerat antal störningar och avbrott. Förvaltningarna arbetar utifrån respektive förvaltningsinstruktion.

Viktigt med övningar

Det finns ingen kris som är den andra lik och det går aldrig att veta exakt vilka insatser som kan komma att krävas. För att underlätta arbetet under en kris görs så mycket förberedelser som går före en händelse inträffar. Olika planer och checklistor finns till stöd om något skulle hända. 

Men det viktigaste av allt är att öva. Övningar är ett av de mest effektiva sätten att öka kommunens hanteringsförmåga vid en krissituation. Förutom att de praktiskt testar system och planer och om dessa fungerar så är övningar också ett sätt att utbilda deltagare, svetsa ihop de som arbetar i krishanteringssystemet och bygga nätverk. 

Karlsborgs kommun övar regelbundet sin ledningsorganisation enligt en övnings- och utbildningsplan.


 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-12-05