Avgifter Vård och omsorg

Vid beräkning av avgift för makar lägges deras inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera make/maka.
Avgiftens storlek beror bl a på aktuell inkomst (pension, bostadstillägg, faktiska bostadskostnaden, inkomst av kapital( året före mm). 
 
  • Förbehållsbeloppet motsvarar normal levnadskostnad per månad.
  • Minimibeloppet  (motsvarar förbehållsbeloppet samt hyra) är ett schablonbelopp för personer över 61 år och  används oftast med samma betydelse som förbehållsbeloppet och är 5 057  kronor för ensamstående och 4 273 kronor för gifta.
 
  • Minimibeloppet skall täcka kostnadsposter i ett hushåll som livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidningar, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. Maxtaxan, 2 013 kronor, är den högsta avgift kommunen får ta ut per månad och omfattar omvårdnadsavgift inom hemvård, särskilt boende, korttidsvistelse och hälso- och sjukvård.

 

Hemvård i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (SoL)
Nivå 1 ordinärt  boende   Dagtid                      > 9,99  timmar      =  709 kronor/månad 
Nivå 2 ordinärt boende    Dag- och kvällstid  > 29,99 timmar     =  1 232 kronor/månad
Nivå 3 ordinärt boende    Dygnet runt            < 30 timmar           = 2 013 kronor/månad
Timtaxa tillämpas upp till 2, 5 timmar à 265 kr/tim.


Trygghetslarm - två makar delar avgift om båda har belsut. Ena maken betalar full avgift och den andre halv avgift om båda har beslut. Detta gäller även sammanboende släktingar. 

Matdistribution -  två makar delar avgift om båda har belsut.

Omvårdnadsinsatser däremot debiteras den person som har insatsen. Avgiften beräknas utifrån nettoinkomsten.

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Hemsjukvård 400 kr/månad för personer som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Hemsjukvård 600 kr/månad för personer som endast har insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Övriga avgifter

  • Matdistribution 248 kr/månaden (två makar delar på kostnaden)
  • Korttidsboende 67 kr/dygn
  • Korttidsboende mat 136 kr/dygn
  • Trygghetslarm 274 kr/månad (exkl. samtalsavgift vid larm samt automatisk test en ggr/dygn).
  • Dagverksamhet 67 kr/dag
  • Mat 55/48 kr/portion (med/utan efterrätt)
  • Verksamhetsresor 36 kr/resa.  Max antal resor att betala för är 10 stycken per månad.

 

Äldreboende (SÄBO)
Avgiften i äldreboende (SÄBO) består av tre delar, hyra som betalas i förskott enligt hyreslagen, hemvårdsavgift och matkostnad som betalas i efterskott.

Hemvårdsavgift SÄBO är högst 2 013 kronor/månad (maxtaxan). 
Måndaskostnaden för mat är 4 080 kronor/månad.
Alla betalar hyra och matavgift oavsett inkomst.


Bostadstillägg
Ansökan om bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd,  kontakta Pensionsmyndigheten 0771-18 11 16  för mer information.

Pension
som ensamstående
Det finns möjlighet att söka pension som ensamstående även att man fortfarande är gifta, när make/maka flyttat till särskilt boende. Detta sker oftast med automatik. Kontakta Pensionsmyndigheten 0771-18 11 16 för mer information.  

Avgiftsberäkning

Se informationsbladen (se höger sida) där det bl. a finns information om hur man kan räkna ut vad man får betala vid äldreboende och i ordinärt boende. Ytterligare information, kontakta avgiftshandläggare. 
  

Överklagan
Skriftligt avgiftsbeslut skickas ut om avgiften och hur den är beräknad. Avgiften för hemvård kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Avgifts- och dödsbohandläggare SocialförvaltningenMaria Junggren 0505-172 87Tfn tid

Måndag-fredag klockan 10.00-11.00.

Kontakt

Broschyrer