Patientnämnden

Om du upplever att vården inte fungerar som den borde – då finns Patientnämnden där för dig som är patient eller närstående.

Vi kan hjälpa dig med information och vi kan fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och vi som jobbar har tystnadsplikt. Det är du som avgör om och hur vi ska gå vidare med ditt ärende.

Vår roll är att lyssna på dig och ge vägledning, stöd och hjälp. Det kan handla om att du är missnöjd med det bemötande du fått eller med den vård du har erbjudits. Det kan också handla om att du vill framföra synpunkter som kan hjälpa vården att bli bättre och säkrare.

De synpunkter och klagomål som kommer in återför vi till vården. Därigenom bidrar Patientnämndens ärenden till vårdens kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Länkar