Vill du göra skillnad?

Har du/ni engagemang, tid och plats för att hjälpa barn, ungdomar, vuxna, personer med funktionshinder eller ensamkommande flyktingbarn som har behov av familjehem, kontaktfamiljer eller kontaktpersoner, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Just nu kommer många barn och ungdomar till Sverige utan sina föräldrar på flykt från oroshärdar och som behöver stöd och hjälp.

Familjehem

Familjehem tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran, under något eller några år. Samverkan sker under hela placeringen med socialtjänsten, föräldrarna och övriga för barnet viktiga kontakter. Socialtjänsten söker stabila och trygga familjer som har tid, plats och resurser att erbjuda barn och unga goda förutsättningar att nå en gynnsam fysisk och psykisk utveckling.

Utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning ingår i uppdraget. Familjehemmet erhåller arvode och ersättning enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning. Kontaktfamiljen fungerar som ett kompletterande stöd till barnet och ger stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov. I uppdraget kan såväl punktinsatser som övernattning ingå och oftast sker uppdraget på helger och/eller eftermiddags- och kvällstid.
Vi söker trygga och stabila familjer som har engagemang och tid att göra en värdefull insats. Arvode och ersättning för omkostnader utgår enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget följs upp regelbundet.

Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna i förebyggande och stödjande syfte. Insatsen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. Uppdraget som kontaktperson kan exempelvis innebära:
● att ge råd och stöd i vardagssituationer
● att bryta isolering och främja sociala kontakter
● att stimulera till en aktiv fritid
● att vara medmänniska och vän

Vi söker även kontaktpersoner till personer med olika typer av funktionshinder utifrån LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I enlighet med LSS kan den funktionshindrade ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är en medmänniska till den funktionshindrade, en kompis som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Insatsen kan sökas av den funktionshindrade, vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget följs upp regelbundet.

God man

Kan bland annat bevaka och tillvarata huvudmannens rättigheter och se till att huvudmannen får vård och bidrag som den är berättigad till.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller under längre tid inte kan utöva vårdnaden. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när det fått uppehållstillstånd i landet (permanent eller tillfälligt).

 

Är du den vi söker?  Se kontakt på den högra sidan.

 

 

Kontakt

Enhetschef integration SocialförvaltningenPernilla Ekstrand 0505-171 37KontaktBesöksadress

Storgatan 11
546 30  Karlsborg

Ansvarig för Ensamkommande, Nyanlända samt Egenbosatta


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd


Enhetschef individ- och familjeomsorgen SocialförvaltningenInka Danehammar 0505-172 83KontaktBesöksadress

Kungsgatan 11
546 30  Karlsborg

Ansvarig för Socialsekreterare, Barn och unga, Vuxna, Familjerätt, Ekonomiskt bistånd, Familjecentral, Ungdomsmottagning samt Öppenvårdsgrupp

Länkar