Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionshinder rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor.

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

Hur ansöker man?

Om du vill ansöka om en LSS-insats kontaktar du kommunens LSS-handläggare som inleder en utredning. Det krävs ingen skriftlig ansökan.

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.


Det finns tio insatser som kan sökas enligt LSS, däribland personlig assistans, daglig verksamhet, boende, ledsagning och kontaktperson.

Du kan läsa hela innehållet i lagen om du trycker på länken till höger.

Överklaga beslut

Du kan skriftligen överklaga beslut inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet.
Du skall ange vilken ändring av beslut du önskar samt motivering till ditt yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad och ställd till Individ- och familjeomsorgen, LSS-handläggare  Parkvägen 33   546 33  Karlsborg.
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-01-30

Kontakt

Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd


Enhetschef LSS/Socialpsykiatri SocialförvaltningenMonica Kihlström 0505-170 32KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Daglig verksamhet, Aktivitetshuset, Boende enligt LSS, Socialpsykiatri


Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Dokument

Länkar