Kommunhusets fasad med kommunvapnet och texten Karlsborgs kommun

Karlsborgs flyktingmottagande

Karlsborg, som tidigare inte haft något flyktingmottagande, har blivit ett mångkulturellt samhälle där invånarantalet ökar. Vår kommun är i behov av fler invånare i arbetsför ålder och vi vill vara med och bidra till att de asylsökande trivs och vill bosätta sig i samhället vid besked om uppehållstillstånd.

Att befolkningsantalet ökar är något positivt för Karlsborgs kommun som under flera år minskat i antal enligt den årliga befolkningsstatistiken. Flyktingmottagandet, med människor från världens alla hörn, bidrar till ökade kulturella inslag och insikter i samhället vilket är utvecklande för vår bygd. Vi hoppas att vi invånare och anställda i kommunen tillsammans ska hjälpa till att bidra med gott bemötande, vänskap, hjälp i samhället, föreningsgemenskap, praktikplatser och anställningar.

I Karlsborgs kommun bor idag både nyanlända med uppehållstillstånd som hänvisats till kommunen via Arbetsförmedlingen och de som på egen hand har hittat bostad och bosatt sig i kommunen efter uppehållstillstånd.

Majoriteten av de asylsökande bor i Migrationsverkets externa boenden, det vill säga lägenheter som Migrationsverket hyr. Men ett antal har ordnat eget boende.

Vi har för stunden ansvar för ett 70-tal ensamkommande barn, varav cirka 35 bor i kommunen. Övriga bor i vårdboende/familjehem på annan ort. Karlsborgs kommun är ytterst ansvarig när det gäller omvårdnad för dessa barn tills de fyllt 18 år.

De ska också inledningsvis ha en god man. Efter uppehållstillstånd ska barnet istället få en särskilt förordnad vårdnadshavare som ska sörja för deras person. De flesta ensamkommande barn i vår kommun kommer ifrån Afghanistan, men också Eritrea, Somalia och Syrien.

Integrationsenheten

Det är i huvudsak kommunens integrationsenhet som ansvarar för kontakten med ensamkommande barn och nyanlända tillsammans med skolan. 

Integrationsenhetens uppdrag är att erbjuda råd och stöd i olika frågor som är aktuella när någon kommer ny till Sverige. Bland annat erbjuds samhällsorientering till nyanlända. Även viss praktisk hjälp i samband med flytt till Karlsborg kan vara aktuellt.

Integrationsinsatser sker kontinuerligt i vardagen även inom kommunens övriga förvaltningar.

Integrationssamordnare

Sedan våren 2016 finns funktionen integrationssamordnare som är en strategisk förvaltningsövergripande funktion som förutom att arbeta utvecklande med integrationsfrågor i kommunen också fungerar som en informationskanal mellan myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och lokala politiker och chefer. Tjänsten ska vara en resurs för kommunens förvaltningar när det gäller integrationsfrågor och även ett stöd för föreningsliv och allmänhet i frågor kring asylsökande och nyanlända.

Mottagande

Det tar i nuläget lång tid att få beslut om uppehållstillstånd. Det är först efter beslutet om uppehållstillstånd som man får tillgång till SFI-undervisning, samhällsorientering och etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Migrationsverket bedömer att de som ansökt om asyl 2015-2016 kommer få beslut senast under våren 2018.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-08-11