Kvinna skriver i pratbubblor

Vad betyder begreppen?

Alla förklaringar riktar sig till tidigare samhällsmedborgaren om migration förutom etableringsplan som riktar sig till den nyanlända. Jag har testat att ändra vinklingen på den beskrivningen nedan. Ordet ”man” ska ju undvikas, men jag har här svårt att få till det utan att det används.

Asylsökande

En utländsk medborgare eller statslös person som tagit sig till annat land och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad. (www.migrationsverket.se)

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. (www.migrationsverket.se)

Etableringsplan

Om man är mellan 20-64 år (alternativt i åldern 18-19 år och saknar föräldrar i Sverige) och har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller av flyktingliknande skäl så har man rätt till särskilt stöd för att så snabbt som möjligt komma i arbete.

Etableringsinsatserna är aktiviteter som ska stödja att man lär sig svenska och kommer i arbete för att klara sin egen försörjning. Vilka aktiviteter det handlar om anges i en etableringsplan som tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med den enskilde under ett eller flera etableringssamtal.
Etableringsplanen kan sträcka sig över maximalt två år (www.arbetsformedlingen.se).

Nyanländ

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. (www.migrationsverket.se)

Invandrare

Invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. (http://www.ne.se)

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. (www.migrationsverket.se)
Kommunerna ansvarar sedan den 1 juli 2006 för ensamkommande asylsökande barns mottagande, omsorg och boende. Kommunerna ansvar gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.