Kvalitetsledningssystem

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 

Syftet med ledningssystemet är  att det ska användas för att planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle och ska skapa ordning så att exempelvis vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.
Se dokument i högerkolumnen för mer information.