Socialtjänstlagen SoL och LSS

SamhällskunskapSocialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att lagen lägger ramarna för verksamheten, medan kommunen får utforma verksamheten inom de givna ramarna.

 Lagen utgår från att det är personens individuella behov som avgör rätten till bistånd, och syftet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
 
I socialtjänstlagen framhålls vikten av att beakta den enskildes ansvar, det vill säga socialtjänsten skall inte ta över detta ansvar utan socialtjänstens insatser skall inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser.
 
Socialtjänstens insatser skall bygga på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet.
 
Är man inte nöjd med de beslut som fattas har man möjlighet att överklaga det till Förvaltningsrätten.
 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Hälso och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som behöver det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes integritet.
 
Här är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet.
 
Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
Om du behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du ha rätt till att få detta behov tillgodosett av kommunen efter en biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. Kontakta biståndshandläggare för ytterligare information eller ansökan.

Prövning av rättigheter enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
Om du tillhör lagens s.k. personkrets kan du ha rätt att få beviljat en eller flera av de insatser som lagen omfattar. Kontakta LSS-handläggaren för ytterligare information eller ansökan.


Länkar