Tystnadsplikt/Sekretess

Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om du inte själv har lämnat ditt samtycke.

Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom socialtjänsten och gäller både skriftligt som muntlig information.

Lagen omfattar alla uppgifter som man som anställd får kännedom om genom sitt arbete.

Uppgifter om personliga förhållanden, som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden, får inte röjas utan samtycke från den det berör.

Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär detta.

Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör.