Bild på ordförandeklubba

Medborgarförslag

Som invånare i Karlsborg kan du påverka genom att väcka ärende direkt till kommunfullmäktige. Vi kallar det för medborgarförslag.

Regler och villkor

När du lämnar ett medborgarförslag är det viktigt att du följer det här:

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer

  • Det ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • Det får bara ta upp ett ämne. Om du har flera olika ämnen som du vill väcka får du lämna in ett förslag för varje ämne.
  • Förslaget får inte avse ett personärende eller handla om myndighetsutövning mot någon enskild.
  • Det ska lämnas in till kommunledningsförvaltningens kanslienhet senast en vecka före aktuellt fullmäktigemöte.

 

Enligt våra regler ska fullmäktige fatta beslut om medborgarförslaget inom ett år från att det har väckts. Inför beslutet ska du som har lämnat förslaget bli underrättad.

Information om medborgarförslag finns också i kommunfullmäktiges arbetsordning. Den hittar du till höger.

Kontakt


Stabsenheten Kommunledningsförvaltningen 0505-170 00 (vxl)KontaktBesöksadress

Storgatan 16
Karlsborg

Dokument