Valnämnden

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av:

  •  vallagen (allmänna val)
  • folkomröstningslagen (allmänna folkomröstningar)
  • kommunallagens 5 kap 34 § (lokala folkomröstningar och liknande)

 

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat från och med 1:a januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum.

Kontakt

OrdförandeAnna Bruzell (S) 0505-108 99 -Kontakt

Dokument

Länkar