Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådets huvuduppgift är att arbeta med förebyggande framåtsyftande brottsprevention.

Rådet ska i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en ökad trygghet och säkerhet genom att synliggöra den brottssituation som finns i vår kommun, påvisa orsaker samt föreslå åtgärder. Rådets uppgift är inte att ersätta det ansvar som är reglerat i lag och författning. Rådet skall klargöra vilket ansvar som varje part har och var frågorna lämpligen hör hemma.

Organisatorisk tillhörighet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen som har ett övergripande samordningsansvar. Ansvariga för verkställande av rådets förslag på åtgärder är berörda parters egna förvaltningar/organisationer.

Handlingsprogram

Brottsförebyggande rådet ska inför varje nytt år ta fram ett konkret handlingsprogram med formulering av mål samt förslag till strategi. Handlingsprogrammet skall fastställas av kommunstyrelsen senast i december.

Utvärdering

Brottsförebyggandet rådet ska senast i februari varje år lämna en utvärdering till kommunstyrelsen där man redovisar vilka åtgärder som vidtagits utifrån det fastställda handlingsprogrammet.

Sammansättning

Rådets ledamöter utses för en tid motsvarande en mandatperiod. Kommunstyrelsen utser ordförande samt vice ordförande. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, folkhälsorådet och polismyndigheten ska erbjudas att ingå i Brottsförebyggande rådet med en ordinarie ledamot vardera. Brottsförebyggande rådet har möjlighet att vid behov för längre eller kortare tid adjungera ledamöter, t ex representanter från näringsliv och handel, föräldraföreningar, byalag/intresseföreningar, övriga föreningslivet, privata vaktbolag med flera.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20