Karlsborgs folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett lokalt forum för samverkan mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Du kan läsa mer om avtalet om du klickar på länken folkhälsoavtal till höger under dokument.

Folkhälsorådet består av två förtroendevalda från vardera kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom deltar kommunchefen, vårdcentralchefen, tandvårdens klinikchef och folkhälsostrateg. Ordförande är Anna Bruzell (S). Du kan läsa om vilka folkhälsorådets ledamöter är om du klickar på länken till vänster.

Folkhälsorådets roll är att:

  • utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
  • arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet och att styrning och uppföljning av arbetet sker i kommunens ledningssystem.
  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna
  • utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
  • initiera, utveckla och samordna tvärsektoriella folkhälsoinsatser
  • följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
  • ansvara för folkhälsoplan, budget och verksamhetsberättelse.