Höstlöv

Barn- och elevhälsan

 Barn - och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och alla elever ska ha tillgång till, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

För oss i Karlsborg är det viktigt att se hela individen från 0 år och uppåt och därför har vi valt att benämna enheten Barn- och elevhälsa. För de yngsta har vi en familjecentral och den psykolog vi nu arbetar tillsammans med, utifrån ett hälsofrämjande arbete, är även till för förskolans personal i form av handledning.

Den medicinska delen hanteras av BVC för barn under 6 år. Därifrån får föräldrar och barn stöd och där genomförs eventuella utredningar. Förskolan har ett samarbete med BVC i Karlsborg i form av Barnens Bästa-möten. Skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevhälsan är en central enhet som arbetar övergripande inom barn- och utbildningsförvaltningen. Till enheten är följande professioner knutna, specialpedagoger, talpedagog, skolkurator, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, barn- och ungdomssamordnare samt förskollärare och socionom på familjecentralen.
 
Barn- och elevhälsans uppgift är att tillsammans med skola och föräldrar främja barn och elevers hälsa och utveckling samt förebygga att problem uppstår.

Önskar du komma i kontakt med personal på Barn- och Elevhälsan klicka på kontaktlistan som finns under kontakter på sidan.

Kontakt

Barn- och elevhälsochef Barn- och utbildningsförvaltningenAnn-Helene Kristoffersson 0505-172 62KontaktKontaktlista

Dokument