Modersmål, hemspråk

En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska.

Undervisning i modersmål

De barn som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få undervisning i sitt modersmål i skolan, om minst fem elever önskar samma språk och det finns en lärare att tillgå.

För att ha rätt att delta måste eleven använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. En samisk, tornedalsfinsk eller romsk elev har rätt till undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk. Detsamma gäller adoptivbarn som redan har ett annat modersmål än svenska.

Undervisningen i modersmål ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Undervisningen ska underlätta för eleven att bli aktivt tvåspråkig med dubbel kulturell identitet.

Den som har ett utvecklat modersmål lär sig lättare ett nytt språk, därför är det bra att delta i modersmålsundervisningen.

Undervisningen i modersmål är frivillig för eleverna, men den som anmält sig måste delta i undervisningen.

Hur anordnas undervisning i modersmål?

Modersmålsundervisningen kan anordnas på olika sätt, som

 • Språkval - modersmålet läses i stället för ett främmande språk
 • Elevens val - inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen, som skolan erbjuder. Här kan eleven välja modersmålsundervisning
 • Utanför timplanen - eleven väljer att läsa sitt modersmål utöver sina andra ämnen.

 Vad innehåller undervisningen?

I den nationella kursplanen för modersmål står vilka mål som undervisningen ska sträva mot.

Vid slutet av det femte skolåret ska eleven

 • kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser samt kunna återge innehållet i berättelser
 • kunna läsa och förstå till ålder avpassade texter av olika slag
 • kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser, så att mottagaren kan förstå
 • kunna berätta om sitt ursprungsland och livet där och jämföra med svenska förhållanden.

Vid slutet av det nionde skolåret ska eleven

 • kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt, så att innehållet framgår tydligt
 • kunna skriva så tydligt, språkligt och uttrycksfullt, att språket fungerar i de situationer som skrivandet avser
 • kunna läsa och förstå till åldern avpassad skönlitteratur och sak litteratur
 • kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språket, speciellt i jämförelse med det svenska språket
 • ha kunskaper om den egna kulturen - historia, traditioner och livsvillkor - samt ha kännedom om dess normer och värderingar och kunna jämföra med motsvarande svenska förhållanden.

Betyg

Betyg ges i modersmål på samma sätt som i övriga skolämnen.