vux

Svenskundervisning för invandrare

Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom sfi få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

Vem får delta i sfi?

Man har rätt att studera i sfi när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i en kommun

Du läser 15h/vecka och utbildningen ges som klassrumsundervisning med individuell planering.

Du får låna litteratur av skolan.

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 utgörs av kurserna A och B, Sfi 2 av kurserna B och C samt Sfi 3 av kurserna C och D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Sfi 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och Sfi 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan avsluta sfi efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

 Utbildningens mål och karaktär

 Målet för sfi är att eleven ska utveckla

  • sin förmåga att läsa och skriva svenska,
  • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
  • ett gott uttal,
  • sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,
  • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur man lär sig språk, och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling

Skicka in ansökan

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-07-29
sfiansökan