Barn

Barnrättsombud

I vår kommun har vi ett Barnrättsombud som ska ansvara för genomförandet av barnens rättigheter i Karlsborgs kommun enligt FN:s Barnkonvention.

Vi vet att flertalet beslut som fattas i kommunen påverkar barns livsvillkor på olika sätt. Det kan exempelvis handla om frågor inom skolan, barnomsorgen, socialtjänst, samhällsplanering och fritid. I samband med beslutsfattande och verksamhetsplanering ska vi därför ha ett barnperspektiv där vi tar hjälp av och beaktar beprövad erfarenhet, forskning och barnens egna synpunkter.

FN:s Barnkonventions grundprinciper slår fast att:

  • Alla barn är lika mycket värda – ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Barnrättsombudet kommer med utgångspunkt i barnkonventionens grundprinciper och barnchecklistan att arbeta för att implementera barnkonventionen i kommunens samtliga verksamheter.

Barnrättsombud ansvarar för att kommunen har ett barnperspektiv som genomsyrar alla verksamheter i Karlsborg, på nämnd-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Med barnperspektiv menar vi ett synsätt där barnets bästa är ledande i planering, beslut och utförande, på alla nivåer i organisationen. På det här sättet ska barnkonventionen bli ett levande dokument i Karlsborg, där alla barn upplever att deras rättigheter blir tillgodosedda.

Barnrättsombudet ska finnas tillgänglig för alla barn och föräldrar i Karlsborgs kommun när det uppstår frågor/problem kring barns rättigheter. 

Tillsammans ska vi ha ett barnperspektiv som gör att Karlsborgs kommun är en gynnsam plats att växa upp på för alla våra barn.

Kontakt

Förskollärare/Barnrättsombud FamiljecentralenAnna Fritzson 0505-173 03Kontakt Kontaktlista

Dokument