Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi har fått om flyktingsituationen i Karlsborg.

Listan kommer att fyllas på allt eftersom.

Om du har en fråga som inte ges svar på här, kontakta gärna integrationssamordnaren som söker svar på din fråga:
E-post: caroline.falkander@karlsborg.se
Telefon: 0505-171 40

Frågor som inkommit till Karlsborgs kommun:

Vad kostar flyktingmottagandet vår kommun?

Under asylprocessen och etableringsprocessen får kommunen ersättning från staten utifrån hur många asylsökande/nyanlända som finns i kommunen. Kostnader och intäkter ska då gå jämnt upp. 

Vissa statliga medel betalas ut som schablonbelopp kontinuerligt till kommunen, medan vissa kostnader behöver återsökas hos Migrationsverket i efterhand.

Vi har också fått extra tillskott av statliga medel under året för att hantera flyktingmottagandet som efter politiskt beslut fördelats i kommunens förvaltningar.

Hur kan det öppnas flera asylboenden på samma plats?

Migrationsverket tecknar avtal med privata aktörer som har fastigheter med många boendeplatser. Migrationsverkets primära uppdrag har sedan hösten 2015 varit att alla asylsökande ska ha tak över huvudet. Utbud och efterfrågan har styrt var asylboenden öppnas.

Avtal tecknas mellan Migrationsverket och den privata aktören. Kommunen får information från Migrationsverket om att boende kommer att öppnas, men är ingen part i ärendet förrän barn anländer som vill gå i skolan i kommunen.

Kommunen bedriver också ett nära samarbete med alla de frivilliga som stöttar de asylsökande under asylprocessen såväl psykiskt som socialt som genom aktivering.

Vad har de extra statliga medlen för flyktingmottagande används till?

Varje förvaltning har fått lämna in särskilda önskemål och förslag om hur de skulle använda medlen i flyktingmottagandet samt i integrationsfrämjande syfte. Generellt har vi försökt att tänka att insatserna ska gynna såväl asylsökande och nyanlända som tidigare invånare i kommunen i så hög utsträckning som möjligt. Det är svårt att redogöra för fördelning ut mot respektive förvaltning. Ett förslag från en förvaltning har visat sig underlätta arbetet även för andra förvaltningar och vissa insatser samarbetar man kring i förvaltningarna. Men det finns två lagstyrda verksamheter som direkt har påverkats av flyktingmottagandet och det är socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen. Det har varit högsta prioritet att stärka dessa verksamheter med det som de behöver i sitt dagliga arbete.  Det handlar bland annat om anställningar, tekniska hjälpmedel, läromedel och möbler.

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning har lämnat många bra förslag på integrationsinsatser som kan komma många invånare till del. Större utbud av såväl aktiviteter som utrustning på Moliden och projektanställningar har blivit möjliga.

Förslag från flera av förvaltningarna och Karlsborgs Turism har lett, eller kommer att leda till, en rad nya eller förbättrade mötesplatser i samhället som delvis finansierats med dessa medel. Exempel på insatser är pumptrackbanan, upprustning av lekplatsen i Undenäs, restaurerade näridrottsplatser, multisportarena på skolan, utökade öppettider Kabyssen och Moliden samt sändningar från fotbolls-EM nere vid kanalen.

Sport är ett universellt språk där det är lätt att närma sig varandra oberoende av om man talar samma språk eller inte och i de kartläggningar skolan gör inför asylsökandes skolstart så är idrott och fotboll ett återkommande intresse bland barn och ungdomar.

Medel har också avsatts för föreningsliv och andra tillfälliga frivilliga grupperingar för integrationsfrämjande aktiviteter, såväl engångsevent som återkommande under året. Det är ett bidrag som ägs av Kultur & Fritid, men där vi har ett tätt samarbete vid hanteringen av ansökningarna.

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning planerar även för en rad olika insatser inom såväl biblioteksverksamheten som fritidsgården Kabyssen och Moliden. Bl a utökas öppettiderna på prov under hösten 2016.

Arbetsmarknadsenheten är de som redan arbetar med etablering på arbetsmarknaden och de arbetar även med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. De har ett samarbete med Arbetsförmedlingen där de på olika sätt arbetar för att underlätta de nyanländas väg in i det svenska samhället och i arbetslivet. Genom att delta i deras projekt Detta ger med automatik också övning i vardagssvenska som är ett mycket värdefullt komplement till den ordinarie SFI-utbildningen.

Del av pengarna har också gått till föreläsare och kompetensutbildning för såväl politiker, som kommunanställda och allmänheten.