Barnrättssamordnare

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Elever som studerar

I vår kommun har vi en Barnrättssamordnare som ska ansvara för genomförandet av barnens rättigheter i Karlsborgs kommun enligt FN:s Barnkonvention.

Vi vet att flertalet beslut som fattas i kommunen påverkar barns livsvillkor på olika sätt. Det kan exempelvis handla om frågor inom skolan, barnomsorgen, socialtjänst, samhällsplanering och fritid. I samband med beslutsfattande och verksamhetsplanering ska vi därför ha ett barnperspektiv där vi tar hjälp av och beaktar beprövad erfarenhet, forskning och barnens egna synpunkter.


FN:s Barnkonventions grundprinciper slår fast att:
  • Alla barn är lika mycket värda – ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Barnrättssamordnaren kommer med utgångspunkt i barnkonventionens grundprinciper och barnchecklistan att arbeta för att implementera barnkonventionen i kommunens samtliga verksamheter.

Barnrättssamordnaren ansvarar för att kommunen har ett barnperspektiv som genomsyrar alla verksamheter i Karlsborg, på nämnd-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Med barnperspektiv menar vi ett synsätt där barnets bästa är ledande i planering, beslut och utförande, på alla nivåer i organisationen. På det här sättet ska barnkonventionen bli ett levande dokument i Karlsborg, där alla barn upplever att deras rättigheter blir tillgodosedda.

Tillsammans ska vi ha ett barnperspektiv som gör att Karlsborgs kommun är en gynnsam plats att växa upp på för alla våra barn.