Överklaga byggnadsnämndens beslut

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Du kan överklaga byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden.

Beslut att inte bevilja startbesked eller slutbesked får överklagas enbart av sökanden. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Du har tre veckor på dig att överklaga om du har delgivits beslutet och fyra veckor om du har fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett beslut inte överklagas får det laga kraft direkt efter den tiden.

Överinstansens beslut får laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har löpt ut, om det inte har överklagats vidare.

När ett beslut får laga kraft kan det inte längre överklagas.