Startbesked

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

När du fått bygglov krävs alltid ett startbesked innan arbetet får påbörjas! Efter att lov har beviljats kontaktar du kommunens byggnadsingenjör.

Tillsammans bokar ni in en tid för ett tekniskt samråd. Under detta samråd ska du, i egenskap av byggherre, samt din kontrollansvarige (KA) närvara.

Inför det tekniska samrådet ska du skicka in ett förslag till kontrollplan, som du har tagit fram med hjälp av din KA. Kontrollplanen är ett mycket viktigt dokument, som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggtiden. Allt detta för att säkerställa kvaliteten på ditt bygge. Efter det tekniska samrådet, där ibland några ytterligare kontrollpunkter läggs till, kan kontrollplanen fastställas och startbesked ges

Börja aldrig utan startbesked!

Det är viktigt att inte påbörja arbetet innan du har fått startbesked! Detta kan kosta ett prisbasbelopp i sanktionsavgift.