Detaljplan för Kv Pilen, Rödesunds torg

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Detaljplan för kv Pilen, Rödesunds torg

Planområdet är beläget i centrala delen av Karlsborg utmed riksväg 49 och gränsar i norr och öster till Götakanal och Vättern. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder vid Rödesunds torg, med inslag av centrumverksamhet och torghandel. Detaljplanen syftar även till att säkerhetsställa allmän platsmark invid strandkanten samt tillgodose behovet av parkeringsplatser.

Granskninginbjudan

Detaljplanen finns utställd för granskning från 21 november till 12 december 2022 på Karlsborgs bibliotek samt i Karlsborgs kommunhus entré. 

Fysisk planerare finns på plats i kommunhuset på kontorstid under samrådstiden samt på Karlsborgs bibliotek 28 november och 30 november mellan 16.00-18.00.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanearbetet för Kv Pilen, Rödesunds torg är i granskningsskedet