Detaljplan för Rödesunds torg

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Detaljplan Rödesunds torg

Planområdet är beläget i centrala delen av Karlsborg utmed riksväg 49 och gränsar i norr och öster till Götakanal och Vättern. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder vid Rödesunds torg, med inslag av centrumverksamhet och torghandel. Detaljplanen syftar även till att säkerhetsställa allmän platsmark invid strandkanten samt tillgodose behovet av parkeringsplatser.

Planförslaget antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2023.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde 27 mars 2023 §49, diarienummer 2023-000079. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 29 november 2023. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 20 april 2023 får beslutet om antagande laga kraft 21 april 2023.

En eventuell överklagan skickas skriftligt till bygg@karlsborg.se eller skickas per post till:
Karlsborgs kommun
Plan- och byggenheten
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Det ska framgå vilket beslut du önskar överklaga genom att du exempelvis anger paragrafen i beslutsprotokollet och/eller diarienummer. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

För att ha rätt att överklaga krävs ett tidigare yttrande under samråds- och/eller granskningsskedet för rubricerad detaljplan. Antagandehandlingar finns tillgängliga på www.karlsborg.se

Vid frågor kontakta vår fysiska planerare Maria Sjöberg
Mail: maria.sjoberg@karlsborg.se
Tel: 0505-17298