Underrättelse om samråd

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Detaljplan för del av Kärnebäcken 1:1 med flera, Karlsborgs kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av industri, kontor, verksamheter och detaljhandel med skrymmande varor vid befintligt industriområde i Åsen, sydväst om Karlsborgs tätort.

I områdets norra del går den asfalterade gatan Åsenvägen och används norr om gatan som en lagerlokal och uppställningsyta. Direkt söder om Åsenvägen finns en grusad uppställningsplats för industrirelaterade maskiner, verktyg, containrar och dylikt. I mitten av det grusade om-rådet står en lyktstolpe. 

Åsenvägen vilken har kommunalt huvudmannaskap löper inom planområdets norra och västra del och nyttjas av både boende i området samt av lastbilar som ska till och från befintliga industriområdet. Resterande mark är idag planterad blandskog.

Samrådstid 

Under tiden 21 november 2022 till och med 12 december 2022 finns planförslaget utställt för samråd.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Karlsborgs kommuns webbsida: Detaljplan för Kärnebäcken 1:1 m.fl - Karlsborgs Kommun

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för samråd i Karlsborgs kommuns entré, Storgatan 16, Karlsborg. Kommunhuset är öppet under mån–fre 08.00 – 16.00.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Karlsborgs centrum, under bibliotekets öppettider.

Synpunkter 

Synpunkter på planförslaget lämnas till: bygg@karlsborg.se, skriv Kärnebäcken 1:1 m.fl 2022 i ämnesraden.
Eller till:

Karlsborgs kommun
Plan- och byggenheten
Kärnebäcken 1:1 m.fl 2022 
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 december 2022. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mera om hantering av dina personuppgifter.