Skolinspektionens beslut efter tillsyn av utbildningen på Carl Johanskolan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

29 juni 2018

Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg

Under våren 2018 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Carl Johanskolan i Karlsborgs kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Skolinspektionens beslut efter tillsynen kom till kommunen torsdagen 28 juni. Beslutet innebär ett föreläggande som senast den 14 december ska vara åtgärdat. Om så inte sker utdöms ett vite om 800 tkr.

Skolinspektionen konstaterar att Karlsborgs kommun inte följer författningskraven och att åtgärder måste vidtas inom följande områden:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygsättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.


Det har också identifierats brister vad gäller förutsättningar för lärandet samt i styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionens tillsyn skedde i en turbulent period på skolan och där bristen på behöriga lärare var stor. Inför höstterminens start är behörigheten avsevärt högre och flera av de brister som påtalas i beslutet är åtgärdade.

Kommunen delar skolinspektionens syn på kritiken och har därför redan påbörjat arbetet med åtgärder.  Under höstterminen kommer också kontinuerliga avstämningar med Skolinspektionen att genomföras.

Den 14 december ska skolan ha nått ett resultat som både kommunen och Skolinspektionen kan känna sig nöjda över.