Blanketter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du Karlsborgs kommun blanketter.

Vi har delat upp blanketterna i olika kategorier eller ämnesområden. Hittar du inte blanketten du söker efter ska du kontakta kommunens kansli- och informationsfunktion: kommun@karlsborg.se.

Blanketter från andra organisationer

Blanketter inom överförmyndarens verksamhetsområdet hittar du på webbplatsen för Överförmyndare i samverkans webbsida: https://ois.skovde.se/Blanketter/

Blanketter för miljö- och hälsoskyddsfrågor hittar du på kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbsida: https://www.miljoskaraborg.se/privatperson/om-miljosamverkan/Blanketter/

Blanketter som rör avfallshantering inklusive sophämtning finns på kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs webbsida: https://avfallskaraborg.se/information/etjansterblanketter/

Vi tar fram nya blanketter

För några av våra blanketter har vi använt en speciell tjänst som nu har upphört. Dessa blanketter håller vi på att arbeta om, men alla är inte färdiga ännu. Nedan hittar du en förteckning över vilka blanketter det gäller. Där hittar du också uppgifter till den du ska kontakta om du är i behov av blanketten nu.

Bygga och riva

Blanketterna i punktlistan nedan håller på att arbetas fram. Kontakta kommunens plan- och byggenhet för mer information:

  • bygg@karlsborg.se
  • 0505-172 00

Ajourhållning av lägenhetsregistret

Flerbostadshus inklusive specialbostäder

 Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

 Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

 Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 Ansökan om strandskyddsdispens

Begäran om slutbesked/slutbevis

Beställning av nybyggnadskarta/ förenklad nybyggnadskarta

Beställning av utstakning

Bilaga till redogörelse av brandskydd

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

 

Övriga blanketter hittar du i listan nedan: