Blanketter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du Karlsborgs kommun blanketter.

Vi har delat upp blanketterna i olika kategorier eller ämnesområden. Hittar du inte blanketten du söker efter ska du kontakta kommunens kansli- och informationsfunktion: kommun@karlsborg.se.

Blanketter från andra organisationer

Blanketter inom överförmyndarens verksamhetsområdet hittar du på webbplatsen för Överförmyndare i samverkans webbsida: https://ois.skovde.se/Blanketter/

Blanketter för miljö- och hälsoskyddsfrågor hittar du på kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbsida: https://www.miljoskaraborg.se/privatperson/om-miljosamverkan/Blanketter/

Blanketter som rör avfallshantering inklusive sophämtning finns på kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs webbsida: https://avfallskaraborg.se/information/blanketter/

Kommunens e-blanketter

För några av våra blanketter använder vi en speciell tjänst och dessa hittar du via länkarna nedan:

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Beslut om bostadsanpassning

Bygga och riva

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

 Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

 Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

 Anmälan om installation/avinstallation av cistern

 Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan om bygg och rivningslov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 Ansökan om strandskyddsdispens

Begäran om slutbesked/slutbevis

Beställning av nybyggnadskarta/ förenklad nybyggnadskarta

Beställning av utstakning

Bilaga till redogörelse av brandskydd

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

 

Övriga blanketter hittar du i listan nedan: