Slutbesked

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

För att öka din trygghet om byggets kvalitet krävs enligt plan- och bygglagen numera ett slutbesked innan byggnaden eller det som har byggts får tas i bruk. Slutbeskedet utfärdas efter att ett slutsamråd har hållits.

I de fall slutsamråd inte behövs, utfärdas slutbeskedet när byggherren har lämnat in den ifyllda kontrollplanen. Kontrollplanen utgör ett mycket viktigt dokument. På den intygas ju att alla kontroller har gjorts och att bygget har utförts enligt reglerna.

Använd inte byggnaden innan du har fått slutbesked!

Att ta byggnaden i bruk utan slutbesked kan kosta ett prisbasbelopp i sanktionsavgift.