Solenergianläggningar

Telefon
0505-17200

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Bygglovskravet för installation av solpaneler inom detaljplanelagt område slopades 1 augusti 2018. Bygglov kommer dock även i fortsättningen krävas inom Karlsborgs kommun eftersom stora delar av kommunen är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler får inte monteras på en byggnad som ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för försvaret. Det beror på att solenergianläggningar kan innebära elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret.

Bygglov skall lämnas in till plan- och byggenheten.

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Ansökan om bygglov: Beskriv så utförligt som möjligt.
  • Situationsplan: Visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
  • Fasadritning: Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.
  • Förslag till kontrollplan: Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.