Solenergianläggningar

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Bygglovsplikten för installation av solpaneler inom detaljplanelagt område slopades 1 augusti 2018. Bygglov kommer dock även i fortsättningen krävas inom Karlsborgs kommun eftersom stora delar av kommunen är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun se riksintresse

Bygglov skall lämnas in till plan- och byggenheten.

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Ansökan om bygglov: Beskriv så utförligt som möjligt.
  • Situationsplan: Visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
  • Fasadritning: Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning.
  • Förslag till kontrollplan: Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  • Detaljerad information om solcellsanläggningen: märke/fabrikat, prestanda etc.