Strandskydd

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till stranden – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga nytt inom strandskyddat område. Generellt gäller strandskyddet både 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land.
En mycket stor del av Karlsborgs kommun omfattas av strandskydd – dels eftersom kommunen är rik på sjöar och vattendrag dels eftersom strandskyddet är utökat till 300 meter för Vättern, Bottensjön, Viken och Göta kanal samt till 200 meter för sjön Unden.
Exempel på förbjudna åtgärder:
 • Bygga en ny byggnad – till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, friggebod och växthus
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Exempelvis genom att bygga om förrådet till fritidshus
 • Inreda en sjöbod för boende
 • Göra en stor tillbyggnad
 • Förberedelsearbete – till exempel gräva, fälla träd och schakta
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

För att få uppföra byggnader inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Kravet på dispens gäller även så kallade friggebodar. Detta innebär att byggnader som får byggas utan bygglov ändå kräver strandskyddsdispens. Detta är okänt för många. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar med mera kräver också strandskyddsdispens.

Enda undantaget från strandskyddsbestämmelserna är ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets, fiskets eller renskötselns behov – dock under förutsättning att byggnaden måste ligga inom strandskyddat område.

Om- och tillbyggnader är tillåtna under förutsättning att de inte hindrar allmänhetens tillträde till stranden. En byggnads användning får inte ändras på ett sådant sätt att allmänheten därefter hindras från att beträda strandområdet.

Strandskyddsdispens

Endast om minst ett av nedan preciserade särskilda skäl är uppfyllt kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna:
 • Platsen har redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften – detta kan exempelvis vara att bygga ytterligare en byggnad inom befintlig tomtplats
 • Platsen är väl avskiljd från strandlinjen av till exempel en väg, järnväg eller annan exploaterad mark. Med begreppet väg menas inte småvägar. Det ska vara större vältrafikerade vägar
 • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet
 • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och detta är inte möjligt utanför det strandskyddade området
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
 Även om det finns särskilda skäl får åtgärderna inte heller strida mot strandskyddets syften:
 • Att allmänhetens tillgång till strandområden inte får försämras
 • Att livsvillkoren för växt- och djurliv inte får försämras

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Om inte åtgärden har påbörjats inom två år från det att beslutet vann laga kraft upphör dispensen att gälla.

Åtgärder som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Anmälan eller ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsens vattenvårdsenhet.