Samråd gällande Planprogram för Svartfjällsviken

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Svartfjällsviken

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten att utveckla bostäder i området kring Svartfjällsviken i nordvästra Karlsborg.

Ett planprogram syftar till att föregå en eller flera detaljplaner genom att tidigt utreda och samordna vissa frågor kopplade till ett geografiskt område. Planprogramsprocessen skapar utrymme för dialog mellan kommunen, allmänheten och andra berörda för att forma en vision för området. 

I planprogrammet redovisas förslag på struktur för bebyggelse, vägnät och grön- och blåytor samt konsekvenser av planförslaget och hur avvägfingar mellan olika värden och intressen gjorts. 

Likt en detaljplaneprocess ska ett planprogram skickas ut på samråd till andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och boende i närområdet för att samla in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplaneprocess. Planprogrammet för Svartfjällsviken innehåller förslag på en områdesindelning som kan ligga till grund för kommande detaljplaner och utbyggnad. 

Samrådstiden pågår 25 mars – 22 april 2024. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 22 april 2024. 

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Plan- och byggenheten
Karlsborgs kommun
Storgatan 16 
546 82 Karlsborg

Eller

Mail: bygg@karlsborg.se

Eventuella frågor ställs till:
Maria Sjöberg
Fysisk planerare
Telefon: 0505-172 98
Mail: maria.sjoberg@karlsborg.se