Kort om visionsarbetet "Karlsborg 2035"

Symbol visionsarbete "Karlsborg 2035"

Sedan våren 2021 har Karlsborgs kommun arbetat med att ta fram en ny vision och 26 september 2022 antogs den av kommunfullmäktige. Visionen sträcker sig fram till 2035 och ska vara utgångspunkten för den framtida planeringen både på kort och lång sikt.

Visionen har tagits fram i politisk enighet med Karlsborgs framtid i fokus. Det har varit viktigt för oss att visionen inte är präglad av en specifik partipolitisk inriktning i och med att den ska fungera som ledstjärna över tid, oavsett politisk majoritet  , menar kommunchef Kajsa Eriksson Larsson som har ansvarat för visionsarbetet.

Visionsarbetet har utgått från värdeorden hållbarhet, framtidstro, trygghet, mod, glädje, mångfald och delaktighet. De har sedan satt sin prägel på de framtagna visionsmålen som ska vara styrande och vägledande i kommunens framtida planering. Tanken är också att värdeorden ska leva vidare och ha en betydande roll i det strategiska vägval som kommunens beslutsfattare gör framöver. Värdeorden utgör alltså en viktig utgångspunkt för olika ställningstaganden framåt, vilket Barbro Björklund (KD) vill lyfta fram i samband med beslutet om Karlsborg 2035. Gemenskap och delaktighet är avgörande för vår hälsa, säger hon med hänvisning till ett av de framtagna värdeorden.  

Kommunstyrelsen har haft en styrande roll i arbetet och ledamöterna ser den framtagna visionen som en viktig utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen. Thorbjörn Colling (M) betonar att visionen ska staka ut den gemensamma vägen framåt och lyfter samtidigt fram samhällets engagemang i visionsarbetet. Det är glädjande att så många invånare i kommunen har varit engagerade i detta arbete, säger han och passar även på att nämna det värdeord som betyder extra mycket för honom; Personligen tycker jag att värdeordet ”framtidstro” är särskilt starkt och visar på en vilja att utveckla kommunen in i framtiden, menar Thorbjörn. Det här bekräftas också av Stig Palmqvist (L) som menar att ett Karlsborg präglat av engagemang, drivkraft och framtidstro är nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att nå målen i Vision 2035. Även Catarina Davidsson (C) framhäver visionens betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet, men hon betonar också vikten av att utveckling sker i hela kommunen. En levande landsbygd är avgörande för Karlsborgs kommun och Vision 2035 är ett hjälpmedel för att nå dit, säger hon.

Som en del i planeringen ska den politiska ledningen ta fram ett strategiskt dokument för den kommande mandatperioden och utifrån det kan andra utvecklingsplaner arbetas fram. När visionen nu är antagen av kommunfullmäktige är det dags för oss att kavla upp ärmarna och jobba vidare med den, säger Kajsa och konstaterar att det finns mycket spännande att se fram emot. Nu kliver vi in i nästa fas och börjar planera för hur visionsmålen ska förverkligas.

Under hösten 2022 kommer mer informationsmaterial att tas fram för att göra visionen känd i omvärlden.

Läs hela visionen i pdf-format: Vision Karlsborg 2035.pdf