Stort intresse för dialogträffen i Mölltorp

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Under hösten genomför Karlsborgs kommun ett antal dialogträffar runtom i kommunen och Mölltorp var först ut torsdagen den 28 september. Intresset var över förväntan och Mölltorpskolans matsal där träffen ägde rum var fylld till brädden med engagerade och intresserade Mölltorpsbor.

Efter att kommunchef Kajsa Eriksson Larsson hade hälsat alla varmt välkomna till träffen och informerat om höstens dialogträffar gick ordet över till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Colling (M). Torbjörn lyfte bland annat fram kommunens vision ”Karlsborg 2035 – ett liv med guldkant” och de värdeord som den ska präglas av. Hans egen favorit bland dessa värdeord är ”framtidstro”, vilket han också anser är något som kommer att genomsyra utvecklingsarbetet framöver. Efter Kajsas och Torbjörns inledning var det dags för kommunens förvaltningar att informera om pågående och planerade projekt/arbeten i Mölltorpsområdet.  

Bostäder och bostadsområden

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och kommunens fysiska planerare Maria Sjöberg redovisade bland annat om detaljplanen för Idrottsvägen där det kan bli aktuellt med ett antal nya tomter. Även på Ebbanäsområdet, i norra Mölltorp utmed vägen till Forsvik, finns planer på att utveckla ett nytt bostadsområde och eventuellt ytterligare en förskola. I nuvarande översiktsplan är det här området definierat som ett utvecklingsområde för bostäder. Ett planprogram är påbörjat och ett antal undersökningar, inventeringar och utredningar är gjorda för att fastställa de grundläggande förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Ambitionen är att genomföra samråd angående det här planprogrammet under 2024.

Det finns med andra ord utrymme för Mölltorp att växa och det har byggföretaget Blixberga tagit fasta på. Företaget var med på dialogträffen och berättade om sina planer på att bygga flerfamiljshus i centrala Mölltorp. 

Fördjupad information:

Anpassad grundskola

Skolchef Harald Lundqvist informerade om barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i Mölltorp. Utöver befintlig barnomsorg och skola meddelade Harald att kommunen kommer att starta en anpassad grundskola på hemmaplan, i den så kallade ”Gamla skolan” som tidigare har inrymt förskoleklass och fritidsavdelning. Där blir det nu alltså anpassad grundskola för årskurs 1-6, vilket kommer förbättra villkoren betydligt för de elever som har behov av den skolformen och som framöver inte kommer att behöva resa till en annan kommun för att gå i skolan. 

Fördjupad information om anpassad grundskola:

Mountainbikeleder med knutpunkt i Mölltorp

Kommunens kultur- och fritidschef kompletterade med att det på övervåningen i ”Gamla skolan” blir föreningslokaler i samband med ombyggnationen.

Utöver det redovisade Thomas om det samarbetsprojekt med Tibro kommun som handlar om att utveckla mountainbikeleder i området mellan Mölltorp och Tibro. Om projektet får finansiering kommer det i så fall att knyta samman Mölltorp, Fagersanna, Rankås (Tibro) och Brevik med ett nät av leder som kopplas samman av ett antal knutpunkter, bland annat en i Mölltorp. Ett första steg är taget i och med att en ansökan om projektmedel är inlämnad till Tillväxtverket. Men det är mycket planering och arbete som återstår samt en del frågetecken som måsta rätas ut innan det är möjligt att gå vidare. 

Översiktsplanen

Den avslutande informationspunkten stod Frida Skarp från arkitektbyrån Krook & Tjäder för. Frida och kollegan Linnea Hedin har i uppdrag att tillsammans med kommunen arbeta fram en ny översiktsplan för Karlsborgs kommun och Frida redovisade i grova drag vad den ska innehålla. Hon betonade vidare vikten av att lokalsamhället är delaktiga i planeringen och att den här typen av dialogträffar är ett bra exempel på det. Översiktsplanen och den enkät som var öppen under större delen av september månad lyftes också fram. 

Fördjupad information om ny översiktsplanen: 

Intressanta och engagerade diskussioner

När alla informationspunkter var avklarade var det dags för fika och mingel där kommunens tjänstepersoner fanns tillgängliga för att diskutera och svara på frågor.  Det blev också ett bra tillfälle att lämna synpunkter på de planerade och pågående detaljplanerna på Idrottsvägen och Ebbanäsområdet. Intresset och engagemanget för översiktsplanen visade sig vara stort och många passade på att diskutera och tycka till om vad den kan innebära för Mölltorps framtid.

Frågor under kvällen

Ta del av de frågor som ställdes under kvällen:

Inkomna frågor och svar

Frågor och synpunker som handlar om översiktsplanen samt om detaljplanen för Idrottsvägen redovisas inte här utan kommer att hanteras separat. Läs mer på sidorna som handlar om dem: