Ett ärendes gång

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här går det vanligen till när ett ärende behandlas i kommunen, från det att en handling kommer in till kommunen tills den skickas till arkivet.

Ett ärendes gång i Karlsborgs kommun börjar med att en handling, till exempel ett brev eller ett mejl kommer in till kommunen från en annan myndighet, ett företag, en privatperson, en kommunal tjänsteman eller en annan nämnd i kommunen.

  • Brevet ankomststämplas och registreras sedan i diariet. 
  • Så snart det har kommit in till kommunen blir det en allmän handling, som vem som helst har rätt att läsa, så länge som det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
  • Ärendet skickas till chefen på den förvaltning som arbetar med det område som ärendet handlar om.
  • En handläggare utses och ärendet bereds, det vill säga handläggaren utreder frågan och lämnar sedan ett opolitiskt tjänstemannaförslag till beslut.
  • Handläggarens beslutsförslag diskuteras och förankras hos förvaltningschefen och berörda politiker.
  • Därefter skickas förslaget till beslut till nämndens arbetsutskott. Vissa enklare frågor har arbetsutskottet rätt att fatta beslut i, men i övriga fall bereder arbetsutskottet ärendet politiskt och lämnar sedan ett förslag till beslut till nämnden.
  • Vid ett nämndsammanträde fattar nämnden ett slutligt beslut, som skrivs i ett protokoll.
  • Protokollet justeras, det vill säga granskas och skrivs under av nämndens ordförande och ytterligare en ledamot (justerare) och nämndens sekreterare.
  • Vissa ärenden kan inte nämnden fatta beslut om. Sådana ärenden lämnar nämnden till kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ.
  • När protokollet är justerat publiceras det på kommunens webbplats.
  • Det finns möjlighet att överklaga besluten i 3 veckor efter att protokollet är justerat.
  • De som berörs av ett beslut får det skickat till sig.
 • Efter att beslutet är skickat till berörda och överklagandetiden har gått ut och ingen har överklagat beslutet avslutas ärendet och arkiveras.