Friluftsliv i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Läger på stranden

Karlsborgs kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- och kulturmiljöer.

Friluftsliv i den kommunala förvaltningen

Flera olika kommunala förvaltningar ansvarar för frågor som rör friluftslivet:

  • Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritidsfrågor.
  • Kommunledningsförvaltningen ansvarar för naturvård och folkhälsa.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Park/Gata ansvarar för parker och närrekreationsområden.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att friluftsliv är en naturlig del i skolans arbete.

Friluftslivet i kommunen

Karlsborgs kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- och kulturmiljöer, varav flera av riksintresse för friluftslivet, vilket lyfts fram i kommunens översiktsplan 2020. Här betonas också att vattnet och naturen är viktiga tillgångar för invånarnas möjligheter att utöva fritidsaktiviteter och tillgodose en ökande efterfrågan på upplevelser.

Karta över friluftsområden i Karlsborgs kommun

  • Hedenområdet.
  • Området öster om Skackasundet (Norra skogen).
  • Hammarnäsområdet.
  • Mölltorp och Forsvik har små områden i anslutning till skola respektive idrottsanläggningar.
  • Källebacken med omgivningar i Undenäs.
  • Granvik med omgivningar, 13 km norr om tätorten.

 

Vision 2020

I kommunens framtidsvision Vision 2020 uppmärksammas kommunens särskilt goda förutsättningar att utveckla naturturismen som en viktig del i besöksnäringen, och som en del i utvecklingsstrategin.

Översiktsplanen 2020

I översiktsplanen beskrivs Karlsborg som en inflyttningskommun med stora naturvärden som ger goda möjligheter till en aktiv fritid med friluftsliv i olika former.

Planering för en förbättrad folkhälsa genom bland annat fysisk aktivitet är prioriterad i översiktsplanen.

I planen betonas även vikten av att se Karlsborg i ett regionalt och nationellt perspektiv. Besöksnäringen är under fortsatt tillväxt i kommunen. Den friluftsinriktade naturturismen är den snabbast växande grenen av turismen och ett viktigt inslag i landsbygdsutvecklingen.

 

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.